Как да намалим разходите за електроенергия, при експлоатация на хладилни агрегати.

Разходите за електроенергия при експлоатация на хладилните инсталации, оказват съществено влияние върху развитието на бизнеса и интерес от бъдещи инвестиции. Хладилните инсталации намират приложение при нужда от охлаждане и студено съхранение на продукти и стоки, замразяване и съхранение на замразени продукти, поддържане на микроклимат в работни, производствени и складови помещения и други. На първо място, при проектиране на една хладилна инсталация, е нужно правилно и коректно подаване на информация от възложителя, за конкретната нужда и приложение на инсталация. Тук е и ролята на изпълнителя да задава правилните въпроси, за да набави за себе си, информацията, която му е нужна при изчисление на нужната хладилна мощ. Казваме коректно, защото някои от възложителите спестяват информация за реалното ползване на инсталацията, относно вид на продукта, килограми на съхранявания продукт, входяща температура на продукта, времето за което трябва да се охлади или замрази даден продукт и т.н., като по този начин постигат по-бюджетна цена за хладилната инсталация, но когато тази инсталация започне да работи, тя не върши работата, за която е предвидена. В много чести случаи, при решение за изграждане на хладилна инсталация, възложителите, приемат настоящата ситуация, за нуждите си към момента, а практиката, която имаме, показва, че бизнеса се разраства и затова съветваме нашите клиенти и обсъждаме вариант, когато работата им увеличи своят капацитет, дали няма да имат нужда от втора хладилна инсталация, или да предвидим по-голяма инсталация, която би отговорила на разрастване на капацитета на работа. Следващият етап, е коректно изчисление на нуждата от хладилна мощ, от хладилен инженер-проектант. За пример ще посочим, че ако хладилната мощ е недостатъчна, хладилният агрегат ще работи много повече часове, за достигне нужната температура, което води след себе си, до високи разходи за електроенергия, ведно с това, се нарушава и правилната работа и се намалява живота на агрегата. Ако хладилната мощ е изчислена над нужното, в този случай, хладилният агрегат ще бъде в пъти по-мощен, което също води след себе си, допълнително ненужни разходи за електроенергия и увеличена цена за оборудване. При хладилните помещения от значение е дебелината на хладилния панел, т.е., колкото е по-голяма дебелината на хладилния панел, толкова се намалява топлопроводимостта между външната среда и обема на хладилното помещение. Това води след себе си и нужда от по-малка хладилна мощ. Ще дадем за пример, за едно 10 куб. хладилно помещение изградено с хладилен панел 60 мм, е нужен агрегат с хладилна мощ от 2,6 kw. За същото помещение изградено от хладилен панел 100 мм е нужен хладилен агрегат с мощ от 1,8 kw. Тук е нужно да се спомене и нуждата от изолация на пода на помещението, като ако няма положен или предвиден изолационен слой на пода, се увеличава нуждата от хладилна мощ, което води след себе си, нуждата от по-мощен агрегат. Ако пода е бетон, е нужно предварително полагане на изолация, преди полагане на бетона. Друг вариант на под е, ако няма нужда от равен под, за под на помещението се предвижда хладилен панел, върху който се полага и допълнителна повърхност с цел по-добри хигиенни условия. От съществено значение, е и правилната сглобка на хладилните панели, като се спазват и технологичните особености. Загубите от неправилно монтирани панели, могат да достигнат до 20%, което оказва съществено влияние на разходите. Избора на хладилна врата за хладилните помещения и правилният и монтаж, също оказва влияние в работата на хладилната инсталация. Разходите за електроенергия на вече изградени агрегати, може да се увеличи във времето, от ненавременна профилактика и обслужване, от амортизиране на хладилната техника, като тук е нужно да се прецени дали едно такова оборудване, съпоставимо с увеличените разходи, не е по-добре да бъде подменено с ново. Така ще намалите разходите си за експлоатация и ремонти. Съветваме нашите клиенти, при проектиране на нискотемпературни хладилни помещения, да предвидят и силиконови завеси, които предотвратяват, топло обмен, при отваряне на вратата. Така загубите н студ ще бъдат намалени, ще се намали и работата на компресора да възстанови нужната температура. При нужда от захранване на няколко хладилни консуматора с един хладилен агрегат, съветваме да вложите агрегат с възможност за регулиране на хладилната мощ, според нуждите от студ. Така когато, консуматорите достигат нужната температура и изключат, компресора ще се регулира според броя на активните консуматори. Предлагаме за монтаж в градска среда, обезшумени хладилни агрегати, които могат да се свържат към няколко консуматора. ХЛАД ЕООД предлага на своите клиенти безплатна консултация и съвети, при нужда от изграждане на хладилно помещение и монтаж на хладилна инсталация.